Меню
Корзина

Публічна оферта на укладання договору про постачання (далі - "публічна оферта")

ФОП Левицька Л.О., (надалі – «Постачальник») юридична особа, яка створена і діє відповідно до законодавства України, із місцезнаходженням за адресою: Україна, м. Київ, вул. Бориспільська, 7 в особі директора пані Левицької Л.О., яка діє на підставі законодавства України,

керуючись положеннями ст. 633, ст. 641 та ст. 642 Цивільного кодексу України, пропонує фізичним особам-підприємцям та юридичним особам укласти Договір поставки на визначених нижче умовах:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ.

У цій Публічній оферті нижченаведені терміни та визначення використовуються (як в однині, так і у множині) в таких значеннях:

1.1 «Публічна оферта» – публічна пропозиція Постачальника, адресована фізичним особам-підприємцям та юридичним особам укласти Договір поставки Товарів на визначених у цій Публічній оферті умовах.

1.2 «Договір поставки/Договір» – договір поставки Товарів, укладений між Постачальником та Покупцем на умовах цієї Публічної оферти в момент Акцепту Покупцем її умов. Постачальник та Покупець надалі при спільному згадування іменуються «Сторони», а окремо – «Сторона».

1.3 «Товари» - засоби догляду за волоссям та нігтями (зокрема, фарба для волосся, лаки для нігтів та інші супутні товари), детальний перелік яких міститься на Сайті Постачальника.

1.4 «Сайт» – інтернет-магазин Постачальника, розміщений у мережі Інтернет за адресою https://www.headstore.com.ua/, де представлені Товари, що пропонуються Постачальником для продажу.

1.5 «Акцепт» – повне, безумовне й беззастережне прийняття Покупцем умов Публічної оферти. Порядок Акцепту визначений у ст. 3 цієї Публічної оферти. Частковий акцепт, а також акцепт на інших умовах, ніж визначені Публічною офертою, не допускається.

1.6 «Покупець» – фізична особа-підприємець або юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, яка уклала Договір з Постачальником на умовах, встановлених цією Публічною офертою.

1.7 «Правила» - Правила та умови використання Сайту, розміщені за посиланням Умови використання , дотримання яких є обов’язковим для усіх Покупців.

1.8 «Замовлення» – запит Покупця на придбання Товарів, оформлений в порядку, передбаченому Правилами.

1.9 «Інформаційна база» – спеціалізована комп’ютерна програма обробки та організації Замовлень від Покупців на поставку Товарів. Покупці реєструються в Інформаційній базі Постачальника у порядку, визначеному в Правилах.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Постачальник, після належного здійснення Акцепту Публічної оферти Покупцем, зобов’язується поставляти Покупцеві замовлені ним Товари, а Покупець зобов'язується належним чином приймати та оплачувати Товари в порядку та на умовах, передбачених цією Публічною офертою.

2.2 Товари поставляються Постачальником окремими партіями на підставі відповідних Замовлень, наданих Покупцем Постачальнику через Сайт у порядку, передбаченому Правилами.

2.3 Найменування, асортимент, ціни Товарів зазначаються у відповідних розділах Сайту.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1 Договір поставки укладається шляхом Акцепту Покупцем Публічної оферти, а саме шляхом послідовного виконання Покупцем двох обов’язкових умов:

3.1.1 Реєстрації на Сайті у порядку, передбаченому Правилами.

3.1.2 Направлення Постачальнику належним чином оформленого Замовлення.

3.2 До здійснення Акцепту Публічної оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї Публічної оферти йому зрозумілі та він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

3.3 Згідно з положеннями ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, вчинення Покупцем дій, зазначених у п. 3.1. Публічної оферти, є прийняттям Публічної оферти та свідчить про укладення Покупцем Договору на запропонованих у Публічній оферті умовах.

4. ЦІНА ТА ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ

4.1 Ціна Товарів, що поставляються згідно з цим Договором, визначається Постачальником та доводиться до відома Покупця шляхом розміщення у відповідному розділі Сайту поряд із зображенням Товару.

4.2 Ціна Товарів, що пропонуються до продажу, зазначається в гривнях з урахуванням ПДВ.

4.3 Постачальник має право в односторонньому порядку змінювати ціну Товарів без попереднього повідомлення Покупця.

4.4 До ціни Товарів включена вартість тари (за наявності), упакування і маркування.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТА ОПЛАТИ ТОВАРІВ

5.1 Після отримання Постачальником Замовлення від Покупця у порядку, передбаченому п. 2.2. цієї Публічної Оферти, Постачальник здійснює обробку Замовлення та підтверджує прийняття Замовлення до виконання шляхом направлення листа про підтвердження Замовлення на Електронну адресу Покупця. У випадку, якщо в Постачальника тимчасово відсутні Товари чи окремі товарні позиції в необхідній Покупцеві кількості або асортименті, Постачальник може відхилити Замовлення у порядку, передбаченому Правилами.

5.2 Оплата Товарів здійснюється в українських гривнях. При оформленні Замовлення Покупець обирає один з варіантів оплати Товарів:

ВАРІАНТ  А: 100% ПОПЕРЕДНЯ ОПЛАТА

5.2.1 Покупець здійснює оплату Товарів шляхом 100% попередньої оплати одним з таких способів:

5.2.1.1 Банківським переказом на поточний банківський рахунок Постачальника, зазначений у рахунку-фактурі, отриманому Покупцем при оформленні Замовлення на Сайті. Покупець здійснює оплату Товарів протягом 3 (трьох) банківських днів після отримання відповідного рахунку. При здійсненні оплати Покупець зобов’язується забезпечити можливість ідентифікації його відповідного платежу Постачальником.

5.2.1.2 За допомогою електронного платіжного засобу (платіжної картки) на Сайті.

5.2.2 Постачальник здійснює відвантаження Товару Покупцеві протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання від Покупця попередньої оплати у повному обсязі.

5.2.3 Перевезення / доставка Товарів до Покупця здійснюється службою доставки вантажів та відправлень (надалі – «Перевізник»), з якою Постачальник уклав відповідний Договір на перевезення (доставку) Товарів. Постачальник зобов’язується повідомити Покупцеві номер транспортної накладної на доставку невідкладно після передачі Перевізнику відповідної партії Товарів для їх перевезення / доставки.

ВАРІАНТ  Б: ОПЛАТА ПРИ ОТРИМАННІ ТОВАРУ

5.2.4 Постачальник здійснює відвантаження Товару Покупцеві протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання та обробки відповідного Замовлення Покупця.

5.2.5 Перевезення / доставка Товарів до Покупця здійснюється Перевізником. Постачальник зобов’язується повідомити Покупцеві номер відповідної транспортної накладної на доставку невідкладно після передачі Перевізнику відповідної партії Товарів для їх перевезення / доставки.

5.2.6 Покупець здійснює оплату Товарів у момент отримання Товарів від Перевізника шляхом перерахування коштів на рахунок Постачальника з використанням електронних платіжних систем.

5.3 Датою поставки Товарів вважається дата передачі Товарів від Перевізника Покупцеві згідно з виданою Перевізником транспортною накладною (квитанцією, реєстром доставки тощо), підписаною Покупцем.

5.4 Постачальник вважається таким, що виконав свої зобов’язання з поставки Товарів, з моменту передачі Товарів від Перевізника до Покупця, що підтверджується виданою Перевізником транспортною накладною (квитанцією, реєстром доставки тощо), підписаною Покупцем.

5.5 Покупець вважається таким, що виконав свої зобов’язання з оплати Товарів з моменту зарахування коштів за відповідну партію Товарів на поточний банківський рахунок Постачальника.

5.6 Постачальник несе всі ризики втрати або пошкодження Товарів до моменту їх передачі Перевізником Покупцеві. Право власності на Товари переходить від Постачальника до Покупця в момент передачі Товарів від Перевізника до Покупця, але в будь-якому випадку не раніше отримання Постачальником повної оплати за поставлені Товари.

5.7 Вартість послуг перевезення / доставки Товарів до Покупця оплачується Постачальником.

5.8 Постачальник зобов’язується поставляти Покупцеві Товари згідно з умовами цієї Публічної оферти. При цьому Постачальник разом з Товарами надає Покупцеві його екземпляр видаткової накладної, підписаної Постачальником. Свій екземпляр видаткової накладної, яку Постачальник підписує та зберігає, спільно з транспортною накладною Перевізника (квитанцією, реєстром доставки тощо), що підтверджує доставку Товарів Покупцю, та банківською випискою Постачальника про отриману від Покупця оплату за відповідну партію Товарів,  є підставою для проведення в бухгалтерському обліку Постачальника відповідних операцій в якості первинних бухгалтерських документів в розумінні Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Підписання Покупцем видаткових накладних та повернення Покупцем отриманого з Товаром екземпляра видаткової накладної не вимагається.

6. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ ТА УПАКОВКА

6.1 Постачальник зобов'язується поставляти Товари, які відповідають всім санітарним, гігієнічним, технічним та іншим нормам, стандартам та правилам, встановленим чинним законодавством України для такого роду товарів.

6.2 Постачальник поставляє Товари в упаковці, що забезпечує збереження Товарів до моменту їхньої  передачі Покупцеві.

7. ПРИЙМАННЯ ТОВАРІВ ЗА КІЛЬКІСТЮ ТА ЯКІСТЮ

7.1 Приймання Товарів Покупцем за кількістю та якістю здійснюється в момент їхньої передачі від Перевізника до Покупця. Підпис Покупця на відповідній транспортній накладній Перевізника (квитанції, реєстрі доставки тощо) є належним підтвердженням виконання Постачальником обов’язку щодо поставки Товарів належної якості та в належній кількості

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1 Сторони Договору поставки несуть відповідальність за його невиконання або неналежне виконання відповідно до чинного законодавства України.

8.2 Постачальник гарантує, що Товари, які поставляються ним, є придатними для їхнього використання за прямим призначенням, не мають будь-яких дефектів та відповідають всім правилам і законодавчим вимогам, що стосуються стандартів безпеки та гігієни, що ставляться до такого роду Товарів.

8.3 Постачальник гарантує, що Товари належать йому на праві власності, не перебувають під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором поставки, якщо таке невиконання стало прямим наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), що виникли після укладення Договору поставки в результаті подій надзвичайного характеру, а саме: війни або регіональних конфліктів, розпоряджень урядів, затримка поставки виробником, повені, пожежі, епідемії, страйки, блокади транспортних шляхів, аварії або катастрофи на транспортних шляхах, інших нещасть або факторів нестабільності, що впливають на виконання Договору поставки, і якщо ці обставини Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їм розумними заходами. У цьому випадку термін виконання договірних зобов'язань буде продовжений на час дії зазначених обставин.

9.2 Сторона, для якої створилася неможливість виконання своїх зобов'язань за Договором поставки, зобов'язана негайно, і в будь-якому випадку не пізніше 3 (трьох) днів з моменту виникнення обставин непереборної сили, в письмовій формі повідомити іншу Сторону про виникнення обставин такого роду, а також про очікуваний строк дії й термін припинення вищевказаних обставин. Факти, викладені в повідомленні, повинні бути підтверджені Торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом або організацією.

9.3 У разі якщо строк дії обставин непереборної сили становитиме більше 3 (трьох) місяців, кожна зі Сторін має право відмовитися від виконання Договору поставки або його нереалізованої частини. При цьому Сторони зроблять необхідні взаєморозрахунки, які передбачають оплату виконаних за Договором поставки зобов'язань та / або повернення перерахованих раніше коштів за невиконані у зв'язку з настанням обставин форс-мажору зобов'язання.

10. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1 Здійснюючи Акцепт Публічної оферти Покупець, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», надає Постачальнику згоду на збір і обробку своїх персональних даних (персональних даних уповноважених представників, працівників та / або інших пов’язаних осіб) у процесі укладення та виконання Договору поставки. Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України. Покупець надає Постачальнику згоду на обробку персональних даних Покупця у зв'язку з постачанням йому Товарів. Покупець погоджується, що Постачальник має право використовувати та обробляти надані персональні дані безстроково. Покупець гарантує і несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані є добровільно наданими та що він ознайомлений з умовами Політики Конфіденційності.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1 Публічна оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті та діє до її відкликання Постачальником.

11.2 Договір поставки набирає чинності з моменту здійснення Акцепту Покупцем Публічної оферти в порядку, передбаченому ст. 3 Публічної оферти, та діє повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором поставки.

11.3 Покупець, який вчинив дії у порядку та на умовах, зазначених у п. 3.1. Публічної оферти та таким чином уклав Договір поставки, цим підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з умовами, на яких такий Договір поставки укладено.

11.4 Постачальник має право без попереднього повідомлення Покупця вносити зміни в текст цієї Публічної оферти. Зміни в Договорі вступають в силу після їх публікації на Сайті та застосовуються до будь-якого Замовлення, зробленого Покупцем після такої публікації.

11.5 Постачальник має право розірвати Договір, повідомивши про це Покупця шляхом направлення листа на його електронну пошту.

11.6 У випадку розірвання Договору або його припинення з будь-якої причини, умови Договору продовжуватимуть діяти стосовно будь-яких невиконаних зобов’язань Сторін.

11.7 Покупець не має права займатися подальшим перепродажем будь-яких Товарів, придбаних у Постачальника. Всі Товари, придбані за Договором поставки, призначені виключно для використання Покупцем у своїй господарській діяльності. У випадку порушення цього положення Договору поставки, Покупець повинен відшкодувати Постачальнику всі збитки, спричинені таким порушенням.

11.8 Згідно з положеннями статей 205, 207, 639 Цивільного кодексу України Договір поставки, укладений на підставі цієї Публічної оферти, вважається укладеним у письмовій формі.

11.9 Покупець погоджується з тим, що всі повідомлення та інші документи, якими обмінюються Сторони у зв’язку з виконанням Договору поставки в електронному вигляді, мають юридичну силу та прирівнюється до документів, складених у письмовій формі.

11.10 Ця Публічна оферта та Договір поставки, що укладається шляхом її Акцепту Покупцем, регулюються чинним законодавством України.ПОСТАЧАЛЬНИК:

ФОП Левицька Л.О.